Lhůty pravidelných kontrol a revizí (výpis z norem)

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředí (ČSN 33 0300) Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5
venkovní, pod přístřeškem AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci AA1 až AA3, AA5 až AA8, AB1 až AB4, AB6 až AB8, AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
Umístění elektrického zařízení Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2
pojízdné a převozné prostředky - 1
prozatimní zařízení staveniště - 0,5
Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Druh objektu Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5

Revize strojů

Jsou provádeny 1 ročně dle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610

Lhůty pravidelných kontrol a revizí
Skupina elektrických spotřebičů Spotřebiče držené v ruce Přenosné spotřebiče Nepřenosné a připevněné spotřebiče
kontrola revize kontrola revize kontrola revize
A vždy před jejich vydáním uživateli
B před použitím I 3 měs.,
II a III 6 měs.
před použitím 1 × za 6 měsíců před použitím 1 × za 6 měsíců
C před použitím I 6 měs.,
II a III 12 měs.
před použitím 1 × za 24 měsíců před použitím dle ČSN 33 1500
D 1 × za měsíc I 12 měs.,
II a III 12 měs.
před použitím 1 × za 24 měsíců před použitím dle ČSN 33 1500
E 1 × za měsíc I 12 měs.,
II a III 12 měs.
před použitím 1 × za 36 měsíců před použitím dle ČSN 33 1500

Vysvětlivky:
A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atp.)
C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

spotřebič držený v ruce - přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče

přenosný spotřebič - spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg

nepřenosný spotřebič - spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn

připevněný spotřebič - spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600

Lhůty pravidelných revizí
Skupina Třída ochrany spotřebiče Mezní revizní lhůty
A I 6 měsíců
II a III 12 měsíců
B I 3 měsíce
II a III 6 měsíců
C I 2 měsíce
II a III 3 měsíce

Vysvětlivky:
A - s nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně)
B - s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 - 250 hodin ročně)
C - s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně)

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600 ed. 2

Revize elektrických spotřebičů zajišťuje:

  1. jejich provozovatel (v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel)
    1. vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě (např. podezření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření z hlediska ochrany úrazem elektrickým proudem.
    2. pravidelně ve lhůtách stanovených tabulkou viz níže
  2. opravář (právnická nebo podnikající fyzická osoba) vždy po jejich opravě

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů držených v ruce a nepřipevněných spotřebičů jsou stanoveny v tabulce.

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů
Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce *) Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B Třídy I 1 × za 3 měsíce 1 × za 6 měsíců
Třídy II a III 1 × za 6 měsíců
C Třídy I 1 × za 6 měsíců 1 × za 24 měsíců
Třídy II a III 1 × za 12 měsíců
D Třídy I, II a III 1 × za 12 měsíců 1 × za 24 měsíců
E Třídy I, II a III 1 × za 12 měsíců 1 × za 24 měsíců

*) Zahrnuje i elektrické ruční nářadí

Poznámky:

  1. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od uvedení do provozu.
  2. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.
  3. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

Vysvětlivky:
A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provorovateli nebo přímému uživateli
B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.)
E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Poznámka:
Rozdělení do skupin nemá vliv na vlastní průběh revize. Je důležité pro provozovatele, pro určení lhůt mezi revizemi podle tabulky. Pokud pracovníkovi, který provádí revizi, není známo, do které skupiny je revidovaný spotřebič zařazen, nebrání mu to v řádném provedení revize.

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže Šmakal, BezvaVěc.cz, Cyklo Bečica